ประวัติอาจารย์นิกม์

เกิด 30 มกราคม 2513  จังหวัด ยะลา      

ปริญญาเอก นวัตกรรมการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2566

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 2559

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  วิชาชีพครู  2554

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน 2550

         ประสบการณ์ด้านโหราศาสตร์  

ศึกษาตำราและฝึกประสบการณ์โหราศาสตร์ด้านชื่อ-สกุล  2546 - 2566

         ผลงานด้านโหราศาสตร์ 

ตำราเบญจพินิจอักขรา 2555

ตำราพลังสะท้อน         2557

ตำราภูมิวัฏจักร์            2558

        ความเชี่ยวชาญ

ตั้งชื่อ ตั้งนามสกุล  ตั้งชื่อธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน ปรับแก้ฮวงจุ้ย ฤกษ์มงคล ทะเบียนรถ เบอร์มงคล